Drets i deures

L'USUARI TÉ DRET A:

 • Ser transportat sempre que disposi de bitllet o títol de transport vàlid. En cas d'avaria o d'aturada de l'autobús pel motiu que sigui té dret a continuar el viatge a la mateixa línia o en una altra d'itinerari semblant sense pagar un altre cop, o bé a obtenir un bitllet de bescanvi.
 • Rebre informació de les característiques del servei i de qualsevol alteració que es prevegi, així com de la gamma de títols de transporti dels seus preus.
 • Rebre un tracte correcte del personal de les empreses operadores, i ser atès en la seva petició d'ajuda i informació.
 • Disposar de seients d'ús preferent si és una persona amb mobilitat reduïda, dona embarassada, persona gran o persona amb necessitats especials. Accedir amb la cadira de rodes i ocupar el lloc reservat si l'autobús està adaptat.
 • Dur paquets o objectes de fins a 100 x 60 x 25cm. I també dur altres objectes o estris en les condicions que determini l'empresa. En cap cases poden admetre objectes o materials perillosos, insalubres o que puguin causar molèsties a la resta de persones usuàries. Si l'embalatge supera les mides màximes permeses (100 x 60 x 25 cm) s'haurà d'abonar una tarifa equivalent al bitllet ordinari.
 • Es permetrà viatjar amb gossos guia o d'assistència (per a invidents i altres persones amb diversitat funcional).
 • Es facilitarà l'entrada per viatjar amb animals de companyia (es consideren gossos, gats i fures) de fins a 10 kg de pes i sempre que vagin confinats en un transportí homologat per a aquest ús amb unes mides màximes de 60 x 35 x 35 cm. Les persones responsables dels animals de companyia que puguin accedir al vehicle han de portar l'animal d'acord amb les condicions higienicosanitàries. El conductor podrà negar al viatger l'ús del servei si no es reuneixen les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries per evitar qualsevol risc o incomoditat per a la resta dels usuaris, si s'alteren normes elementals d'educació i convivència o que comporti algun perill o incomoditat per als altres viatgers pel que fa al que porta el viatger.
 • Presentar les reclamacions al servei que consideri convenients, i rebre'n resposta.
 • Els menors de quatre anys estan exempts de disposar de bitllet de transport, sempre que no ocupin cap seient. La resta de viatgers han de disposar d'un bitllet de transport vàlid, adequat i validat.
 • Rebre la cobertura de l'assegurança obligatòria de viatgers, inclosa en el preu del transport.
 • Accedir amb cotxet de criatures i situar-lo al lloc que es trobi indicat.
 • Rebre canvi fins a 20 € si compra el bitllet a dalt de l'autobús.
 • Transportar gratuïtament una bicicleta o un patinet per persona. Si no van plegats, cal que vagin dins de la bodega del bus, i si van plegats, poden anar dins del bus, sempre i quan aquest admeti passatgers dempeus i que les dimensions del patinet o bicicleta un cop plegada no superin els 100 x 60 x 25 cm. El/la xòfer pot limitar l'accés de les bicicletes o patinets, si pel seu estat de neteja i conservació es considera que pot produir danys o malmetre la resta d’equipatges o vehicle.

 

L'USUARI TÉ EL DEURE DE:

 • Dur el bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que fa, conservar-lo durant tot el viatge i mostrar-lo al personal de l'empresa operadora que li ho reclami.
 • Accedir a l'autobús només a les parades senyalitzades i sol·licitar amb prou antelació parada per baixar. Pujar i baixar de l'autobús per les portes indicades.
 • No fumar a l'autobús ni a la resta d'instal·lacions del servei.
 • Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l'empresa operadora.
 • No malmetre ni embrutar l'autobús ni les instal·lacions del servei.
 • Atendre les indicacions del personal de l'empresa operadora i no distreure el conductor.
 • Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats a la senyalització.
 • Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l’empresa operadora.

El passatger serà l'únic responsable dels embalums de mà que porti i, en conseqüència, responsable dels danys que aquests puguin patir mentre es trobin a bord del vehicle. A tals efectes, s'entendrà per embalums de mà l'equipatge, motxilles, bosses, mòbils, tauletes, portàtils, MP3, i altres objectes que el passatger porti dins de l'autobús. L'empresa de transport no es fa responsable de la deterioració d'aquests elements durant el viatge, així com tampoc de la seva pèrdua o desaparició.

En els vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, no es permet utilitzar la rampa per a l’accés de cotxets infantils, pel que si no es pot pujar amb el cotxet obert, caldrà que es plegui i pujar el nen en braços. Si no es pot plegar, caldrà posar-lo al lloc destinat a les cadires de rodes, sempre que no estigui ocupat, i posar-hi els frens. 
Si a l'autobús no hi ha espai específic per a ubicar cadires de rodes, o l'espai destinat ja està ocupat, el cotxet s'ha de plegar (recordar que per mesures de seguretat no pot ocupar els passadissos de l’autobús) . Si el vehicle disposa de  bodega, aquesta és la millor ubicació per a deixar els cotxets de nadons. Tot i així, serà admès plegat sempre que per les seves característiques, no suposi un perill per a la resta d’usuari, pel que no pot tenir elements punxants, tallants o perillosos. 
 
Si necessita saber si l'expedició que vol utilitzar està adaptada només cal que truqui a atenció al client (902 13 00 14)  o demani informació al telèfon que trobarà a l'horari de la línia que vulgui utilitzar. 
 

ELS VIATGERS QUE NO VAGIN PROVEÏTS DEL TÍTOL DE TRANSPORT VÀLID HAURAN DE FER EFECTIVA UNA MULTA DE 100€.

ALS VIATGERS QUE FACIN EFECTIVA IMMEDIATAMENT L'ESMENTADA MULTA SE'LS APLICARÀ UNA REDUCCIÓ DEL 50 % SOBRE EL SEU IMPORT.